ورود

×
News-635655623662531375

ارسال آثار جشنواره نمایشگاه های مدرسه انقلاب به مدت 5 روز تمدید شد.ارسال آثار و مستندات باید به گونه ای باشد که حداکثر تا تاریخ 4 اردیبهشت ماه توسط دبیرخانه دریافت گردد.

بنا به تقاضای برخی استانها مهلت ارسال آثار جشنواره نمایشگاه های مدرسه انقلاب تمدید شد. این مهلت 5 روزه به گونه ای است که آثار و مستندات نمایشگاه های برگزار شده،حداکثر تا تاریخ 4 اردیبهشت ماه توسط دبیرخانه دریافت گردد.

قابل ذکر است این مهلت قابل تمدید نبوده و در صورتی که دبیرخانه پس از 4 اردیبهشت ماه آثار استانها را دریافت کند به ازای هر روز 2 امتیاز از امتیاز نهایی کسر خواهد شد.

پاسخ دهید