ورود

×
rr40

مرحله دوم داوری جشنواره نمایشگاه های مدرسه انقلاب

مرحله دوم داوری نمایشگاه های مدرسه انقلاب با بررسی شکل و محتوایی آثار آغاز شد

 

با پایان یافتن مرحله اول و تخلیه اجمالی اطلاعات نمایشگاه های برگزار شده و ثبت مستندات موجود ، مرحله دوم توسط معاونین و مدیران مرکز استان در دو بخش خواهر و برادر پس از جلسه توجیهی این مرحله آغاز شد.این مرحله که بخش توصیفی مراحل داوری محسوب میشود، هر یک از کارشناسان به صورت جداگانه در فرم هایی مستقل، بخش های جشنواره و سرفصل های نمایشگاهی را با توجه به مستندات مکتوب و غیر مکتوب دریافت شده، مورد بررسی شکلی و محتوایی قرار داده و آماده بررسی مقایسه ای خواهند شد.

قابل ذکر است بررسی  توصیفی مستندات تا بیست و چهار خرداد ادامه خواهد داشت، دراین مدت هر یک از کارشناسان به طور میانگین به بررسی 50 پرونده در مدت زمان 120 ساعت خواهند پرداخت.

پاسخ دهید